luni, 5 septembrie 2011

BACALAUREAT 2012 - ORDINUL PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 617/31.VIII.2011
O R D I N
privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat — 2012

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului

Art. 1. — Se aprobă Calendarul examenului de
bacalaureat — 2012, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Examenul de bacalaureat — 2012 se
desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și
desfășurare a examenului de bacalaureat — 2011, aprobată prin
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 4.799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului
de bacalaureat — 2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 63 și 63 bis din 25 ianuarie 2011.
(2) Comisia Națională de Bacalaureat poate elabora
instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări
a examenului de bacalaureat — 2012.
(3) Comisiile de bacalaureat județene și a municipiului
București vor asigura dotarea cu camere de supraveghere video
funcționale a sălilor de clasă din centrele de examen, în care se
desfășoară probele examenului de bacalaureat.
Art. 3. — Comisiile de bacalaureat își desfășoară activitatea
în conformitate cu Atribuțiile membrilor comisiilor de bacalaureat,
aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului nr. 4.799/2011.
Art. 4. — Lista disciplinelor la care candidații susțin examenul
de bacalaureat și programele pentru disciplinele examenului de
bacalaureat, valabile în sesiunile anului 2012, sunt cele
aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor și
a programelor pentru examenul de bacalaureat — 2011, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 și 67 bis din
26 ianuarie 2011.
Art. 5. — Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute
la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea
competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu
recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor
digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaștere
și echivalare și cu lista examenelor aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor
obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru
certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la
examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea
competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor
lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe
parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a
competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din
20 octombrie 2010.
Art. 6. — Probele specifice susținute de elevii secțiilor
bilingve francofone se desfășoară în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 5.217/2010 privind organizarea și desfășurarea probelor
specifice susținute de elevii secțiilor bilingve francofone în
vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă”
pe diploma de bacalaureat, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 746 din 9 noiembrie 2010.
Art. 7. — Probele specifice susținute de absolvenții secțiilor
bilingve româno-spaniole se desfășoară în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului
și sportului nr. 5.218/2010 privind aprobarea Metodologiei de
organizare și desfășurare a probelor specifice din cadrul
examenului de bacalaureat susținute de absolvenții secțiilor
bilingve româno-spaniole, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010.
Art. 8. — Probele specifice susținute de elevii claselor a XII-a
din secțiile speciale din România, finalizate cu Diplomă de acces
general în învățământul superior german și Diplomă de
bacalaureat, secții care funcționează în baza Acordului dintre
Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania
cu privire la colaborarea în domeniul școlar, se desfășoară în
conformitate cu Regulamentul de desfășurare a examenului în
vederea obținerii Diplomei de acces general în învățământul
superior german și a Diplomei de bacalaureat de către
absolvenții secțiilor/școlilor speciale germane din România,
aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării
nr. 5.262/2009, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 714 din 22 octombrie 2009.
Art. 9. — Direcția generală educație și învățare pe tot
parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile
minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția
generală învățământ superior, echivalarea și recunoașterea
studiilor și diplomelor, Centrul Național de Evaluare și
Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului
București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Daniel Petru Funeriu
București, 29 august 2011.
Nr. 5.219