joi, 12 noiembrie 2009

SITUATIA DE COMUNICAREFuncţiile limbajului

Scopul limbajului este acela de a transmite informaţii, esenţială este funcţia sa de comunicare.
Comunicarea organizează enunţul în forme diferite, ceea ce duce la existenţa unor diferite tipuri de mesaj, care presupun mai multe funcţii ale limbajului.
Funcţia limbajului -relaţie între o anumită formă lingvistică şi situaţia/ contextul/ poziţia socială ori interpersonală în care această formă lingvistică este utilizată; însumează comunicarea ideilor, exprimarea atitudinilor etc.
Fiecărei funcţii îi corespund, în procesul comunicării, forme lingvistice specifice; chiar dacă un mesaj nu are o singură funcţie, una dintre ele predomină şi impune un anumit uz al unităţilor lingvistice în enunţ.

Factori care intervin în procesul comunicării
FUNCTIILE CORESPUNZATOARE
(Roman Jakobson)

Emiţător
1. Emotivă  (numită şi interjecţională)
- este  centrată asupra emiţătorului, are ca scop exprimarea atitudinii vorbitorului faţă de conţinutul enun­ţului. Stratul pur emotiv al limbajului este constituit din interjecţii; dincolo de emoţia pură, limba posedă însă şi alte caracteristici formale menite să marcheze participarea afectivă a vorbi­torului la enunţ (persoana I la pronume şi verb, intonaţia* interogativă/ exclamativă, lungimea sunetelor etc): Vai, ce tare plouă!
Destinatar
(receptor)
2. Conativă  (numită şi persuasivă sau retorică)
-  orientează enunţul către destinatar (receptor). Expresia gramaticală a funcţiei conative este marcată de pers. a II-a la pronume şi verb, de vocativ la substantiv şi de imperativ la verb; intonaţia exclamativă/interogativă caracterizează şi ea enunţurile a căror funcţie primordială este centrată asupra receptorului: Ascultă-mă! De ce nu mă crezi?
Referent
(context)
3. Referenţială (numită şi denotativă, informativă)
- este orientată spre referentul mesajului, este funcţia primordială într-o mare parte a enunţurilor, coexistând uneori cu alte funcţii; îi aparţin enunţuri neutru-informative ca: Pisica este un animal domestic.
Cod
4. Metalingvistică
- este predominantă în frazele care aparţin metalimbajului, deci care transmit infor­maţii despre un anumit cod*, devenit el însuşi obiect de descriere în enunţ; distincţia care stă la baza identificării acestei funcţii se face între lim­bajul obiectual (care spune ceva despre obiect, referent) şi metalimbaj (care spune ceva despre limbaj); explicaţiile pot privi argourile, limbajul copiilor, (in)corectitudinea unei forme grama­ticale, decodificarea unui alt cod ş.a.: Nu se spune „ei este, ei face", ci „ei sunt, ei fac"; „Şuţ" înseamnă „hoţ”; Săgeată înainte înseam­nă „sens unic".
Contact
5. Fatică
- asigură menţi­nerea contactului dintre vorbitor şi interlocu­tor. Enunţul poate cuprinde fraze care atrag atenţia destinatarului sau confirmă faptul că el rămâne în continuare atent, atât în comunicarea directă, cât şi în cea mediată: Acum urmăriţi-mă cu atenţie!; Alo, mai eşti pe fir?
Mesaj
6. Poetică(numită şi estetică sau literară)
-  este centrată asupra mesa­jului, constituind funcţia predominantă a artei verbale. Ea nu apare izolată în text, ci se combină cu celelalte funcţii, de ex. în diversele genuri poetice: poezia epică, dominată de enunţuri expozitive formulate la persoana a III-a. implică o participare a funcţiei referenţiale; poezia lirică, dominată de persoana I, cuprinde enunţuri în care intervine puternic funcţia emotivă, iar poezia liric-adresativă, cu valori retorice, formulată la pers. a II-a (oda, epistola), implică funcţia conativă.