duminică, 1 noiembrie 2009

SA DETALIEM (4)VARIANTE ROMANA PENTRU PROBA SCRISA PROPUSE DE MECI

COMPETENŢE DE EVALUAT
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevii trebuie să facă dovada
competenţelor dobândite atât în ciclul inferior, cât şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a),
prin raportare la conţinuturile parcurse în cele două cicluri liceale.
În conformitate cu programa de bacalaureat la disciplina limba şi literatura română, aprobată prin
O.M.E.C.I. nr. 5508/ 06.10.2009, candidaţii vor fi capabili:
• să utilizeze tehnicile de redactare şi formele exprimării scrise, adecvându-le situaţiei de
comunicare, pentru a elabora diferite tipuri de texte;
• să identifice particularităţile şi funcţiile stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de
texte;
• să recepteze adecvat sensul/ sensurile unui mesaj scris;
• să utilizeze adecvat şi să explice rolul achiziţiilor lingvistice în producerea şi în receptarea
diverselor tipuri de texte scrise;
• să identifice tema şi modul de reflectare a acesteia în textele studiate/ la prima vedere;
• să identifice şi să analizeze principalele componente de structură, de compoziţie şi de
limbaj specifice textului narativ/ dramatic/ poetic;
• să compare viziunile despre lume, despre condiţia umană sau despre artă, reflectate în
textele literare/ nonliterare;
• să interpreteze textele studiate sau la prima vedere, prin prisma propriilor valori şi a
propriei experienţe de lectură;
• să identifice şi să explice relaţiile dintre diferitele opere literare şi contextul cultural în care
au apărut;
• să construiască o viziune de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prin
integrarea şi relaţionarea cunoştinţelor asimilate anterior;
• să identifice structurile în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere;
• să argumenteze un punct de vedere cu privire la textele literare şi nonliterare studiate/ la
prima vedere;
• să compare şi să evalueze argumente diferite pentru a formula judecăţi proprii.
STRUCTURA PROBEI SCRISE
Proba scrisă la limba şi literatura română conţine 3 tipuri de subiecte:
1. Subiectul I cuprinde un text literar studiat/ la prima vedere, care aparţine unuia dintre genurile:
liric, epic, dramatic
. Tipuri de cerinţe:
• Menţionează câte un sinonim/ antonim/ omonim pentru sensul din text al cuvintelor
indicate;
• Prezintă rolul semnelor de punctuaţie din structura indicată;
• Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin partea de vorbire indicată;
• Identifică tema/ motivul/ viziunea despre lume din fragmentul citat;
• Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică (vizuală, olfactivă, auditivă etc.)
• Selectează una/ două sintagme care sugerează dimensiunea spaţială, temporală/
dimensiunea morală a personajului în fragmentul citat (în funcţie de tipul textului);
• Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite/ unui element de compoziţie/ unei
indicaţii a autorului;
• Comentează, în 6 - 10 rânduri, secvenţa indicată;
• Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o caracteristică a speciei literare/ tipului de text din care face
parte fragmentul citat.
2. Subiectul al II–lea cuprinde un text de tip aforistic/ critic. Cerinţă:
• elaborarea unui text de tip argumentativ, cu dimensiunea de 15 – 30 de rânduri, prin
raportare la textul suport.

3. Subiectul al III-lea conţine ca tip de cerinţă elaborarea unui eseu structurat, ce vizează aspecte
de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor studiate, aparţinând autorilor canonici/
speciilor literare menţionate.

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA
Elaborarea baremului/ schemei de corectare şi notare se concretizează în stabilirea punctajului pentru
fiecare item, iar în cazul itemilor subiectivi, ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea
răspunsurilor, pentru componentele fiecărui item în parte.
Punctajul final se obţine prin adunarea celor 90 de puncte (30 de puncte pentru fiecare tip de subiect)
cu 10 puncte din oficiu

Examenul de bacalaureat 2010
Proba E - a)
Proba scrisă la Limba şi literatura română
MODEL1
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de
mai jos:
Ziua alunecă, trăgând după ea
prin fereastra joasă, culorile joase,
de parcă-ai fi împins-o cu mâinile subţiri
pe care le-ai ridicat din îmbrăţişarea mea.
Steaua neagră a pletelor tale
îmi răsare, scânteind,
în dreptul inimii,
când iedera uscată bate ritmic în geam
un tot mai îndepărtat şi mai negru tam-tam
al secundelor noastre nedezlegate.
Ziua alunecă spre cenuşiu, spre negru,
smulgând frunzele şi trăgând de pe cer
tavanul alburiu al norilor goi,
şi-un relief de munţi, întors spre noi,
izbucneşte deasupra, urcând,
coborând.
(Nichita Stănescu - Înserare de toamnă)
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: trăgând, scânteind. 2 puncte
2. Prezintă rolul cratimei din structura şi-un.2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 2 puncte
4. Precizează tema poeziei. 4 puncte
5. Transcrie o secvenţă de vers/ un vers care conţine o imagine auditivă. 4 puncte
6. Selectează două sintagme care sugerează dimensiunea spaţială a imaginarului poetic. 4 puncte
7. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite identificate în a doua strofă a poeziei. 4 puncte
8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea valorii expresive a mijloacelor
artistice în susţinerea ideii poetice. 4 puncte
9. Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie,reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre menirea scriitorului, pornind de la
o idee conţinută de următoarea afirmaţie: Sufletul unui scriitor mare este sinteza sufletească a unui popor la
un moment dat. Nu tradiţiile sunt sufletul unui popor, ci scriitorii, gânditorii şi artiştii lui. […] Nici Goethe, nici
Eminescu nu sunt mari prin arta lor naţională, naţiunile sunt mari prin arta acestor artişti.
(Camil Petrescu - Fenomenul românesc)
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea idelor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii
faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de
punctuaţie).6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea
imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele
repere:
-evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare basm cult, existente în opera literară studiată;
-prezentarea, prin referire la basmul cult studiat, a patru elemente ale textului narativ, semnificative
pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale,
construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia
personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);
-ilustrarea relaţiilor dintre personajele reprezentative, prin care se evidenţiază viziunea despre lume în
basmul cult studiat;
-exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în
basmul cult pentru care ai optat.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi să dezvolte
subiectul propus.

Examenul de bacalaureat 2010
Proba E - a)
Proba scrisă la Limba şi literatura română
MODEL 2
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de
mai jos:
Acum eram în voia mai multor emoţii: încântat de primirea ce mi se făcea, de peisagiul gol din faţă, de
marea de alături. Eram intimidat de atâţia oameni primindu-mă cu exclamaţii, cu toate că pe unii nici nu-i
cunoşteam. Ioana, abia sosită şi ea la Cavarna, a şi luat aerul provincial: arsă de soare, pe frunte cu câţiva
pistrui, îmbrăcată fără grijă, cu picioarele goale în pantofi. Rochia şi-a lucrat-o singură, fără gust, cu toate că a
vrut să o facă pretenţioasă; parcă şi-a luat modelul nu de la o mare croitoreasă unde se îmbracă de obicei, ci din vitrina prăvăliei principale din Cavarna. Câteva zorzoane inutile, şi la spate chiar un început de trenă. Totul
nepotrivit pentru atmosfera rustică de acolo, şi, de altfel, praful a bătut stofa şi a făcut garniturile şi mai
caraghioase. Dar această haină dădea un farmec nou Ioanei, o arăta sinceră, îi bănuiam toate gândurile ei
pentru mine, căci voise să fie elegantă ca să-mi placă, gânduri naive şi delicioase de copiliţă zăpăcită, oricâte
dezastre ar fi trecut peste dânsa, rămasă proaspătă orice ar fi învăţat-o viaţa. O priveam acum cu dragoste, cu
duioşie, milă, dar şi cu reflecţia: „Ce rochie urâtă! E lipsită de logică după obicei, căci de atâtea ori a fost
îmbrăcată cu gust."
Aveam remuşcări de gândul meu ascuns lângă fata care mă primea cu tot sufletul...
E foarte frumoasă Ioana, dar numai când este fericită. Ochii îi scânteie, faţa se luminează, emoţia îi inundă
toată fiinţa. Oamenii au chipul frumos sau urât, indiferent de proporţia perfectă, numai când oglindesc mistere
venite din afund. Numai cei cari au suferit sunt frumoşi...
(Anton Holban – Ioana)
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: rustic, farmec.2 puncte
2. Precizează rolul expresiv al punctelor de suspensie din secvenţa: Aveam remuşcări de gândul meu
ascuns lângă fata care mă primea cu tot sufletul…2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate.2 puncte
4. Identifică perspectiva narativă în fragmentul citat. 4 puncte
5. Transcrie o structură care conţine o imagine vizuală.4 puncte
6. Selectează două mărci ale subiectivităţii în fragmentul citat. 4 puncte
7. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în fragmentul citat.4 puncte
8. Comentează, în 3 - 5 rânduri, următoarea secvenţă: Oamenii au chipul frumos sau urât, indiferent de
proporţia perfectă, numai când oglindesc mistere venite din afund. Numai cei cari au suferit sunt
frumoşi... 4 puncte
9. Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o trăsătură morală a personajului feminin, identificată în fragmentul citat. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre imaginaţie, pornind de la o idee
identificată în următoarea afirmaţie: Forţa imaginaţiei trebuie să se apropie de ideile superioare, e divinul din noi, e inspiraţia. Fără ea nu există creaţie artistică. Formele perfecte ale artei nu provin din realitate, ci din mintea artistului.
(Al. Husar, Izvoarele artei)
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă
de ideea justificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de
punctuaţie).6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile nuvelei, prin referire la o operă literară studiată, din
literatura română. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
-evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă, existente în opera literară studiată;
-prezentarea, prin referire la nuvela studiată, a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale
compoziţiei (de exemplu: acţiune, secvenţă narativă, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia
personajelor, incipit, final, perspectivă narativă, tehnici narative etc.);
-ilustrarea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru nuvela studiată, prin referire la nuvela
studiată;
-exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela
pentru care ai optat.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi să
dezvolte subiectul propus.
Examenul de bacalaureat 2010
Proba E - a)
Proba scrisă la Limba şi literatura română
MODEL 3
• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de
mai jos:
Actul III, Scena IV
ŞTEFAN: Da, a luat pe Dereş… Pune şeaua… Strânge chinga să crape calul… Sus… (S-aude un tropot de cal.) De când sunt n-am văzut un călăreţ care să-nghită dăpărtările… Mă… multă sănătate Răreşoaii… O! iartă-mă, doamnă… O biată bătrână, bătrână… Pe după deal… la vale… ca o mogâldeaţă… Abia se mai vede… Nu se mai vede!... Oh! Sângele Muşatinilor nu are astâmpăr, fierbe, năvăleşte ca haiturile de la munte!... Mario, o săvie boierii… Să ne-mbrăcăm de sărbătoare. Bogdan nu vrea. Opinteli zadarnice. Io, Ştefan voievod, vreau!
DOAMNA MARIA: Să zic nu, m-aş uni cu duşmanii ţării împotriva copilului meu, să zic da, aş ţine cu copilul
împotriva tatălui. Să năruie un tron din slava lui trecută şi un altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe
unul, binecuvântez pe celălalt. Între aste două măriri inima mea de femeie nu găseşte mângâiere!
ŞTEFAN: Ştefan a trăit, Bogdan începe! (Ies.)
(Barbu Ştefănescu Delavrancea, Apus de soare)
1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al fiecăruia dintre cuvintele: astâmpăr, opinteli.2 puncte
2. Prezintă rolul semnului exclamării în exprimarea mesajului din structura: Ștefan a trăit, Bogdan începe!2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul inima. 2 puncte
4. Identifică rolul indicaţiilor scenice din prima replică a fragmentului citat. 4 puncte
5. Transcrie o imagine vizuală din fragmentul citat. 4 puncte
6. Indică două structuri caracteristice adresării directe/ stilului direct. 4 puncte
7. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în fragmentul citat.4 puncte
8. Comentează, în 5 - 7 rânduri, următoarea secvenţă din text: Să năruie un tron din slava lui trecută şi un
altul se ridică în strălucirea lui viitoare. Plâng pe unul, binecuvântez pe altul. 4 puncte
9. Ilustrează, în 4–6 rânduri, două caracteristici ale textului dramatic, existente în fragmentul citat. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre existenţă, pornind de la o semnificaţie pe care
ai identificat-o în următoarea afirmaţie: Sunt două feluri de a-ţi trăi viaţa… Unul – de a crede că nu există
miracole. Altul – de a crede că totul este un miracol.
(Albert Einstein)
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă
de ideea justificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de
punctuaţie).6 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman
psihologic studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de
exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă,
modalităţi de caracterizare, limbaj etc.);
- evidenţierea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/
conflictele romanului psihologic studiat;
- relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii
semnificative sau prin citate comentate;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului
psihologic studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru
redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3
puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea
în pagină, lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi să
dezvolte subiectul propus.
EI, CE ZICETI?